Reglement

 1. Het vaartuig dient aan de buitenzijde in goede staat van onderhoud te zijn te weten, netjes in de verf en schoon. Zo nodig voorzien van nette afdekzeilen, ter voorkoming van volregenen en afzinken. Bij gebrek aan een dekzeil dienen open vaartuigen regelmatig leeggeschept of leeggepomt te worden zodat deze niet zinken of halfgezonken in het water liggen.
 2. Het vaartuig dient vaarklaar te zijn.
 3. Onder mandaat van het college van burgemeester en wethouders wijst de Watersportvereniging Schipluiden de locatie aan waar een vaartuig mag worden afgemeerd. hierbij wordt bij elke ligplaats een vrije halve meter voor en een vrije halve meter achter het vaartuig in acht genomen.
 4. Het vaartuig moet stevig worden afgemeerd. Ten aanzien van het afmeren geldt dat het verboden is af te meren aan voorwerpen die daar niet toe bestemd zijn. Dit zijn bijvoorbeeld bruggen, verkeersborden, banken, fietsenrekken, bomen, straatverlichting e.d. Ook is het niet toegestaan om een vaartuig met behulp van ankers af te meren.
 5. Vaartuigen mogen slechts worden afgemeerd aan voorzieningen die daarvoor beschikbaar zijn gesteld. Het zelf slaan van palen, steigers en dergelijke in de kade dan wel het water is niet toegestaan.
 6. Bij het afmeren van het vaartuig moet schade aan de kademuren of walkanten worden voorkomen door gebruik te maken van voldoende beveiliging door middel van autobanden, fenders, stootwillen e.d.
 7. Behoudens ontheffing is op een vaartuig geen nachtverblijf toegestaan.
 8. Op of bij een vaartuig is recreatief verblijf aan boord anders dan vaarrecreatie, niet toegestaan.
 9. Geluid producerende werkzaamheden op in of aan een vaartuig zijn niet toegestaan tussen 20.00 uur en 8.00 uur.
 10. Milieubelastende werkzaamheden aan vaartuigen zoals slijpen, schuren en schilderen waarbij er resten in het water kunnen komen zijn niet toegestaan.
 11. Aanwijzingen van de havenmeester, medewerkers van de gemeente, de politie, het Hoogheemraadschap van Delfland, Rijkswaterstaat of de Provincie Zuid-Holland, gegeven in het belang van de openbare orde en veiligheid dienen onmiddellijk en onvoorwaardelijk te worden opgevolgd.
 12. Elk vaartuig moet voorzien zijn van een bij de vergunning behorende sticker. Deze sticker dient op een vanaf de wal duidelijk zichtbare plaats te worden aangebracht.
 13. De ligplaats dient te worden ingenomen overeenkomstig de bij deze ligplaatsvergunning behorend nummer.
 14. Elk vaartuig dient, ter identificatie voorzien te zijn van een naam en/of registratienummer.
 15. Indien ter plaatse in de vaart of aan de kademuren van overheidswege werzaamheden moeten worden verricht, moet het vaartuig op de eerste aanzegging door of namens burgemeester en wethouders worden verwijderd. De vergunninghouder wordt hiervan tenminste één week van tevoren schriftelijk op de hoogte gesteld, behoudens in bijzondere gevallen.
 16. Het bij deze vergunning toegewezen stuk water en de directe omgeving daarvan dient bij gebruik van het vaartuig in nette staat te worden gehouden.
 17. Op het vaartuig of aanpalende wal of kade mag geen luide muziek ten gehore worden gebracht.
 18. De ligplaatsvergunning is niet overdraagbaar bij verkoop van het vaartuig. Onderverhuur van de ligplaats is niet toegestaan, de huurder van de ligplaats is eigenaar van het vaartuig.
 19. Bij niet meer in het bezit zijn van een vaartuig vervalt de ligplaatsvergunning.
 20. Bij overtreding van deze voorwaarden, waardoor het aanzien van de gemeente, het milieu dan wel de goede naam van de vereniging geschaad kan worden, gaat het bestuur over tot royement van het lidmaatschap en opzeggen van de ligplaats.